Veiligheid en GGD

Beleid veiligheid

Het veiligheidsbeleid bij KDV De Kleurvlinders bestaat uit meerdere aspecten. Er wordt gebruik gemaakt van de risico-monitor. Met de risico-monitor als instrument worden de verschillende veiligheidsaspecten beheerst. 

De verschillende veiligheidsaspecten zijn:

  • brandveiligheid,
  • veiligheid van de kinderen,
  • gezondheid van de kinderen,
  • voedselveiligheid,
  • arbeidsveiligheid van de medewerkers,
  • veiligheid van de huisvesting,
  • veiligheid van de inrichting van de binnen en buitenruimten. 

Hieronder valt ook het gebruik van het protocol kindermishandeling, de pedagogisch medewerkers zijn geïnstrueerd op het gebied van het herkennen van signalen van mogelijke problematiek rondom kindermishandeling.

Medewerkers zijn bekend met het inschatten van de risico’s. Tevens wordt gebruik gemaakt van ongevallenregistratie bij (bijna) ongevallen, wat het mogelijk maakt om risico preventief te beheersen. Nauwe afstemming met ouders is noodzakelijk om duidelijk te houden wat een kind kan en mag, hierover worden afspraken gemaakt.

De visie van de kinderopvang is dat kinderen juist in aanraking mogen komen met risico’s, zodat ze deze gaan herkennen en zich daardoor kunnen en mogen ontwikkelen tot gezonde kinderen. Binnen de overlegstructuur is veiligheid een vast onderdeel. Hierdoor ontstaat brede bekendheid bij medewerkers over de afspraken die gelden voor veiligheid, gezondheid en hygiëne.

 

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

Vierogen principe

De oudercommissie heeft een belangrijke rol en wordt betrokken bij de invulling en uitvoering van het vierogen principe op locatie. Het vierogen beleid kan worden uitgevoerd met behulp van cameratoezicht, met de inzet van meer dan 2 medewerkers op de groep. Ouders worden geïnformeerd over de maatregelen, wijzigingen en of aanpassingen die genomen zijn hieromtrent. 

De inzet van een volwassene, vrijwilliger en of stagiaire kan een mogelijkheid zijn om te voldoen aan het 4-ogen principe. Beschrijven hoe dit wordt vorm gegeven.

Meldcode Kindermishandeling

In de Kinderopvang wordt er gewerkt met de “Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld”.

In de Meldcode staat een stappenplan/handelingscode beschreven wat en wanneer wij behoren te doen bij een onveilige situatie van kinderen en of medewerkers zowel thuis als bij ons in de opvang.

Stappenplan Meldcode Kindermishandeling is ingevoerd in de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden en de stappenpannen worden op regelmatige basis besproken met het team medewerkers. 

Elk jaar worden we getraind in het “werken met de meldcode”.

GGD

Voor de start van de kinderopvang en drie maanden na de melding van de start met kinderopvang, komt de inspecteur van de GGD op locatie langs. De GGD onderzoekt tijdens deze bezoeken of de kinderopvang voldoet aan de eisen vanuit de wet kinderopvang. De inspectierapporten zijn voor ouders ter inzage beschikbaar op de opvang en via onderstaande buttons.

 Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 GGD rapporten KDV