Pedagogisch beleid

Pedagogische visie

KDV De Kleurvlinders gaat uit van de volgende pedagogische visie:

De pedagogische visie sluit goed aan bij een ieder die het belangrijk vindt dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen met liefde voor en in verbinding met zichzelf, met de anderen, met de natuur in een multiculturele samenleving. Het pedagogisch handelen is gebaseerd op het volledig mens mogen zijn.

Wij willen kinderen in de gelegenheid stellen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Dit doen we door de ontwikkeling en belevingswereld van het kind te volgen en hierop aan te sluiten door het aanbieden van ervaringen die bij het kind passen en het kind verrijken. Hierbij wordt het kind Respectvol, Ruimtelijk, Individueel en Neutraal, zonder oordeel, liefdevol benaderd.

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Natuurbeleving

Door evenwicht aan te brengen in het naar buiten gaan, bewust buiten te spelen, raken kinderen en pedagogisch medewerkers ge├»nspireerd. De natuur en de omgang met dieren helpt bij drukte op de groep, buiten is er veel meer ruimte en dat doet goed aan de groepsdynamiek. 

Buiten zijn geeft innerlijke rust en nodigt uit om tot spelen te kunnen komen, om heerlijk te kijken naar andere kinderen en geeft legio mogelijkheden om tot leermomenten te komen. Buiten zijn laat kinderen rust ervaren, bewust te luisteren en te genieten van wat de natuur allemaal te bieden heeft. Het is noodzakelijk voor de ontwikkeling van kinderen om dichtbij de natuur te kunnen ontwikkelen, het geeft hen vertrouwen en houvast.

De pedagogisch medewerkers zijn zich ervan bewust dat kinderen een andere grens qua weersomstandigheden hebben dan volwassenen. De pedagogisch medewerkers gaan mee in de behoefte van het kind en zijn zich bewust van het belang van buiten zijn.

 

De pedagogische visie berust op vier pijlers:

Een Respectvolle benadering naar elkaar.
We benaderen kinderen respectvol vanuit de belevingswereld van het kind. Wij hebben oog voor de eigenheid en individualiteit van het kind. Naast individueel contact begeleiden we het kind in de omgang met volwassenen en andere kinderen. Wij noemen dit het actief volgend begeleiden in dialoog: we leren kinderen zelf te leren. We willen oog hebben voor detail, respect voor elkaar en de dingen om ons heen en voor de natuur.

Een Ruimtelijke benadering in fysieke en psychische zin.
We gaan er van uit dat iedereen door ruimte om zich heen zich kan ontwikkelen. Daarom bieden we verschillende ingerichte ruimten waar diverse activiteiten gedaan kunnen worden. Wij geven kinderen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. We zorgen voor ruimte, voor creatieve experimenten en het opdoen van nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen die aansluiten bij de ontwikkelingen van het kind.

Een Individuele benadering.
Ieder mens is uniek. We luisteren echt naar elkaar, we nemen elkaar serieus en we gaan in op een vraag. We geven kinderen de mogelijkheid vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die aansluiten bij hun eigen belangstelling.

Een Neutrale benadering.
Een neutraal (zonder oordeel) benadering is de basis van de hele ontwikkeling. Daarom vinden we het belangrijk om te signaleren en op te merken: wat vraagt dit kind van mij als opvoeder; hoe kan ik hier op een liefdevolle doch neutrale manier mee omgaan. We gaan daarbij uiteraard ook uit van een oordeel loze houding tegenover onze veelkleurige samenleving. Wij bieden de kinderen emotionele veiligheid, vertrouwen en ruimte. Hierdoor krijgen de kinderen de mogelijkheid, en worden ze gestimuleerd te groeien naar zelfstandigheid (autonomie) en sociale verantwoordelijkheid. Tevens leren ze hiermee respect te hebben voor zichzelf, elkaar en de omgeving.

 

 

De vier pijlers vragen een actieve liefdevolle houding van pedagogische medewerkers naar kinderen. De relatie tussen pedagogisch medewerker en kind kent een aantal regels die als basis gehanteerd worden. Deze vuistregels zijn de vertaling van de hieronder beschreven uitgangspunten in de houding en omgang met kinderen. Het kind krijgt onvoorwaardelijk steun en vertrouwen van de pedagogisch medewerkers die voor het kind zorgt.

  • Bewust contact maken met de ander
  • Bewust (kinderen) zien en gezien worden
  • Bewust horen en gehoord worden
  • Bewust volgen en gevolgd worden
  • Bewust stimuleren en gestimuleerd worden
  • Bewust begrenzen en begrensd worden
  • Bewust respecteren en gerespecteerd worden
  • Bewust accepteren en geaccepteerd worden
  • Bewust erkennen en erkend worden
  • Bewust veiligheid en geborgenheid bieden, zich veilig en geborgen voelen

Kinderopvang Kinderdagverblijf (KDV) de Kleurvlinders is gevestigd in Huis Assendorp in Zwolle, dicht bij de Binnenstad, Marslanden, Ittersum, Schelle, Wipstrik en Kamperpoort Veerallee, en verzorgt in 2 verticale groepen kleinschalige en professionele kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar.